Skip to main content

Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019"

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-BCĐTƯATTP ngày 04/3/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 số 36/KH-BC ngày 12/03/2019