Skip to main content

Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU

 

         Ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), thực hiện Quyết định số 1731-QĐ/TU, ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra số 01kiểm tra đối với tập thể và cá nhân một số đồng chí trong Đảng ủy Sở y tế do đồng chí Nông Văn Thảm, ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo làm trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn đã có cuộc kiểm tra với Chi bộ Chi cục ATVSTP về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 06/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường  công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

1

        Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo của Chi bộ về việc quán triệt, triển khai và các kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU giai đoạn từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6/2019. Sau khi nghe báo cáo của Chi bộ, trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên của đoàn đã trực tiếp kiểm tra các văn bản, hồ sơ về việc quán triệt, học tập và các kế hoạch thực hiện cũng như các văn bản tham mưu cho Sở y tế, Ban chỉ đạo của Tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016-2020. Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đã ghi nhận các kết quả đạt được của Chi bộ trong việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU. Tại Kết luận số1102-KL/TU, ngày 17 tháng 9 năm 2019, Kết luận kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở y tế đã nêu rõ qua triển khai Chỉ thị 05-CT/TU công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ; nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm (ATTP) có chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm được triển khai đồng bộ ; điều kiện ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cơ bản được cải thiện ; chất lượng ATTP của các loại thực phẩm trên thị trường từng bước được nâng lên ; công tác quản lý, bảo đảm ATTP đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên qua kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU còn bộc lộ một số hạn chế, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy Sở y tế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác đảm bảo ATTP. Nâng cao vai trò của BCĐ liên ngành về VSATTP các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm VSATTP.

         Trong giai đoạn tới Chi bộ Chi cục ATVSTP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chủ động cung cấp thông tin các cơ sở thực hiện tốt các quy định về VSATTP để người dân biết và lựu chọn ; đồng thời công bố công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm về VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP, quản lý chặt chẽ chất lượng ATTP đối với từng công đoạn của ‘‘ Chuỗi cung cấp thực phẩm’’. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP, thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm chất lượng, nhất là đối với thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gôc.

                                                      Nguyễn Nam Dũng-Chi bộ Chi cục ATVSTP