Skip to main content

Công tác tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm cho các đối tượng thuộc ngành Y tế quản lý

Từ đầu năm 2019 đến nay căn cứ vào nhu cầu cập nhật kiến thức về An toàn thực phẩm cuả các tổ chức, cá nhân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức các đợt tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 211 lượt người tham dự. Đối tượng tập huấn là chủ cơ sở và các cá nhân trực tiếp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm với các nội dung tập huấn chủ yếu: Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định Quy định xử phạt hành chính về ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế;

Ngoài ra đối với các đối tượng kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện phổ biến Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

1

                  Buổi tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh  thực phẩm

Trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu kiến thức về ATTP, Chi cục tiếp tục mở các lớp tập huấn để truyền tải các kiến thức về ATTP cho các tổ chức và cá nhân nắm được và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tin và ảnh: CN. Mã Thị Hiền, Chi cục ATVSTP tỉnh

.