Skip to main content

Công tác tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm cho các đối tượng thuộc ngành Y tế quản lý trong Quý I/2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, căn cứ vào nhu cầu cập nhật kiến thức về An toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức 05 đợt tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 55 lượt người tham dự. Đối tượng tập huấn là chủ cơ sở và các cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, với các nội dung tập huấn chủ yếu: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Ngoài ra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện được phổ biến Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.

1

TTập huấn cập nhật kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm

Trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục mở các lớp tập huấn để truyền tải kiến thức về an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các tổ chức và cá nhân nắm được và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

                                                           Mã Thị Hiền – Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn