Skip to main content

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn trong Quý I/2020

Từ đầu năm 2020, đến nay tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 21 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) và dinh dưỡng, cụ thể: TTHC về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kết quả đã trả 15 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được thực hiện trước hẹn, đúng hẹn, đem lại sự hài lòng đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện công việc.

2

Thực hiện thủ tục hành chính tại TTPVHCC tỉnh Lạng Sơn.

Trong thời gian tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC về lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng, tiếp tục nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tiếp tại quầy 19-Sở Y tế, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn./.

                                                                    Mã Thị Hiền – Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn