Skip to main content

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 31 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC về lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng, cụ thể TTHC về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Kết quả: Giải quyết đúng hạn: 25/31 hồ sơ (chiếm 80,64%); đang trong quá trình giải quyết: 06/31 hồ sơ (chiếm 19,35 %); giải quyết quá hạn: Không có.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng đúng hạn đem lại sự hài lòng đối với các tổ chức, cá nhân khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công.

1

            Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại  TTPVHCC tỉnh Lạng Sơn.

Trong thời gian tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC về lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng tiếp tục nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến (Mức độ 3) tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn  và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tiếp tại quầy 19-Sở Y tế, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. tỉnh Lạng Sơn.

Mã Thị Hiền – Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn