Skip to main content

Hội nghi cán bộ, công chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019

Ngày 30/12/2019, tại Hội trường Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Lãnh đạo đơn vị phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.

 

2


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Hội nghị đã được nghe 04 báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác công đoàn 2019 và phương hướng hoạt động 2020; Báo cáo Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020và Báo cáo tài chính công khai năm 2019.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC; kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2019; tìm ra nguyên nhân của những những tồn tại, hạn chế, đồng thời xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2020. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị; để xuất sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan và của tổ chức công đoàn.

 

1

Ký giao ước thi giữa chính quyền và công đoàn cơ sở

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và 100% các đại biểu tham dự đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.

                                               

Dương Hải Vân, Chi cục ATVSTP