Skip to main content

Tập huấn Nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2020

Nhằm trang bị, bổ sung kiến thức về ATTP và nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP cho cán bộ, công chức làm công tác ATTP của tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND các huyện tổ chức 10 lớp tập huấn Nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.

1

Tập huấn tại huyện Bình Gia

Tại các lớp tập huấn, hơn 400 học viên là cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm tuyến huyện, xã được phổ biến về Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Các học viên được hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra, kiểm tra ATTP; Tìm hiểu các quy định về bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố và thanh tra, kiểm tra ATTP đối với các loại hình này, cũng như việc thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong quá trình thanh tra, kiểm tra ATTP.

Chương trình tập huấn bám sát các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và trọng tâm truyền tải là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở tuyến huyện, xã; giúp nâng cao kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ ATTP cho cán bộ tuyến cơ sở. Tại lớp tập huấn, thực trạng công tác quản lý ATTP ở địa phương được trao đổi, thảo luận sôi nổi; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, bấp cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức phụ trách công tác ATTP tuyến huyện, xã đã được các báo cáo viên giải đáp, tháo gỡ, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn toàn tỉnh./.

Dương Hải Vân-Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm