Skip to main content

Triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thường xuyên năm 2020

Thực hiện Công văn số 457/ATTP-NĐ ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc hướng dẫn triển khai giám sát mối nguy an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã xây dựng và tổ chức giám sát mối nguy ô nhiễm thường xuyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với một số thực phẩm tại các chợ đầu mối, suất ăn sẵn hoặc thức ăn đường phố có nguy cơ cao mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với mục tiêu phát hiện sớm nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm trên thị trường, áp dụng các biện pháp can thiệp cần thiết để xử lý nguy cơ mất an toàn thực phẩm đã được phát hiện. Công tác giám sát tập trung vào 8 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, tổng số mẫu dự kiến được giám sát là 750 mẫu thực phẩm với 1.425 chỉ tiêu hóa lý và vi sinh được test nhanh như: Hàn the trong giò chả, bún, bánh phở; Vi khuẩn đường ruột trong các thực phẩm đường phố ăn ngay; Methanol trong rượu….. Thời gian giám sát từ tháng 4/2020 đến tháng 8/2020 trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn và 02 huyện Văn Lãng, Tràng Định.

 

1

 

Mua mẫu thực phẩm để Giám sát tại chợ Đông Kinh

 

2

Test nhanh mẫu thực phẩm tại Chi cục sau khi mua mẫu.

 

Từ đầu năm 2020 đến tháng 4/2020, đoàn giám sát mối nguy của Chi cục đã mua hơn 100 mẫu thực phẩm theo kế hoạch tại các chợ hoặc điểm bán lẻ thực phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn như: Chợ Đông Kinh, Giếng Vuông, Chi Lăng ….  để test nhanh một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Kết quả cho thấy các mẫu thực phẩm đều đảm bảo các chỉ tiêu cho phép, hoạt động giám sát mối nguy ô nhiễm thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ được tiếp tục tiến hành trong thời gian tới theo kế hoạch được phê duyệt./

Tin, ảnh : Trần Thanh Thủy-Chi cục ATVSTP