Skip to main content

Công tác tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm cho các đối tượng thuộc ngành Y tế quản lý trong 6 tháng đầu năm 2020

Nhằm nâng cao kiến thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức 6 đợt tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 82 lượt người tham dự. Đối tượng tập huấn là chủ cơ sở và các cá nhân trực tiếp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm với các nội dung tập huấn chủ yếu: Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt hành chính về ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế;

10

    Tập huấn cập nhật kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm tại Chi cục.

Ngoài ra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện được phổ biến Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trong thời gian tới để nâng cao kiến thức về ATTP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục mở các lớp tập huấn để truyền tải các kiến thức về ATTP cho các tổ chức và cá nhân nắm được và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mã Thị Hiền – Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn