Skip to main content

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 31/11/2018 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 01/TB-TTPVHCC ngày 14/01/2019 Thông báo về việc hoạt động chính thức của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 17/01/2019 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chính thức đi vào hoạt động, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC tại các Sở, ban, ngành tỉnh sẽ thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

Trong đó tổng số thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế là 04 TTHC được Thực hiện theo Quyết định 932/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; Quyết định  756/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.

 Sở Y tế đã thực hiện công khai tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên trang Thông tin điện tử của Sở, niêm yết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn và tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ trì thực hiện 04 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, theo dõi, thực hiện theo quy định.

1

Từ  đầu năm 2019 đến nay tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và trả kết quả cho 31 hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC về lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng cụ thể TTHC về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kết quả 100% thủ tục hành chính được thực hiện trước hẹn, đúng hẹn đem lại sự hài lòng đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện công việc.

Trong thời gian tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC về lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng tiếp tuc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại quầy 19-Sở Y tế, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn./.

Tin và ảnh: CN. Mã Thị Hiền, Chi cục ATVSTP tỉnh