Skip to main content

Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các huyện năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 21/9/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh về kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, thành phố năm 2020.

Từ ngày 13-21/10/2020, Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn, do đồng chí Lý Kim Soi, Phó giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020 đối với Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Tràng Định, Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn.

1

Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện Văn Quan

Tại các buổi kiểm tra, giám sát, Đoàn tập trung kiểm tra, giám sách các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác phối hợp triển khai thanh, kiểm tra liên ngành, kiểm tra hậu kiểm và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm; việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn; việc hướng dẫn, UBND xã, phường, thị trấn, phân công công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm...

2

Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện Bình Gia

 Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, giám sát, đồng chí Lý Kim Soi, Phó giám đốc Sở Y tế Trưởng đoàn, đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các huyện: Tràng Định, Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 10 tháng năm 2020, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phối hợp. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm; thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo đúng quy định tại Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

                                                                          Hoàng Hà – (Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn)